Finanční analýza a poradenství

Má Vaše firma finanční potíže, ale neznáte přesný důvod? Hledáte cestu k ozdravení podniku, finančního poradce, který umí nabídnout opravdu efektivní řešení finanční situace podniku? Obraťte se na nás a využijte profesionální finanční analýzy a poradenství.

Poradenství a finanční analýza přináší na hospodaření podniku nový pohled zvenčí.

Vždy vycházíme z vyhodnocení důkladné finanční analýzy, což zaručuje, že dostanete vždy přesně to, co potřebujete. Finanční analýza podniku přinese důležité informace (management, majitel, investor, banka) a pomůže odhalit silná a slabá místa ve finančním hospodaření firmy. Výsledky finanční analýzy slouží jako podklad pro volbu strategie, rozvoj a plánování peněžních toků.

 

Finanční analýza

Obsah finanční analýzy tvoří komplexní posouzení finanční a ekonomické situace podniku. Finanční analýza zahrnuje následující oblasti:

 • analýza finanční situace podniku pomocí poměrových ukazatelů, pyramidálních rozkladů a bonitních i bankrotních modelů,
 • finanční analýzy a hodnocení majetkové a kapitálové struktury podniku,
 • identifikace finanční situace podniku, jeho silných i slabých stránek,
 • finanční hospodaření podniku, časové zobrazení vývoje,
 • odhalení rezerv v provozní i investiční činnosti podniku,
 • příčiny negativních či pozitivních vývojových trendů,
 • analýzy majetkové a kapitálové struktury podniku,
 • hodnocení struktury finančních nákladů a výnosů,
 • odhalení problémů a chybné hodnoty ukazatelů.

Výstupem finanční analýzy je komplexní posouzení finanční situace podniku jako podklad
pro tvorbu budoucí finanční strategie.

 

Metodika finanční analýzy podniku

Základní metodikou finanční analýzy jsou poměrové ukazatele v tomto členění:

 • struktura zdrojů financování – poměřují finanční strukturu společnosti z dlouhodobého hlediska a slouží jako indikátory rizika podniku při dané struktuře vlastních a cizích zdrojů (včetně zadluženosti, krytí stálých aktiv a zdrojům odpovídající struktura majetku)
 • likvidita – ukazuje schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky
 • aktivita podniku – měří efektivnost činnosti podniku
  a využívání zdrojů v závislosti na rychlosti obratu
 • rentabilita (výnosnost) kapitálu a odbytu – hodnotí úspěšnost podniku ve vztahu
  k použitým zdrojům
 • struktura výnosů a struktura nákladů – stanoví podíl jednotlivých složek nákladů
  a výnosů na jejich celkovém objemu
 • produktivita podniku – sleduje efektivitu použitých zdrojů
 • ukazatele tržní hodnoty a kapitálového trhu – hodnotí podnik z hlediska zájmů současných i budoucích akcionářů
 • globální index – zobrazuje celkovou finančně ekonomickou situaci podniku

Finanční analýzy a ekonomické poradenství není určeno pouze pro velké korporace. Pojmy
jako rentabilita nebo solventnost by měl sledovat každý podnik, který má zájem o optimalizaci procesu. Máte i Vy přehled o aktuálním finančním zdraví Vašeho podniku?

 

Zavolejte nám, sjednejte si schůzku, zadejte nezávaznou poptávku. Rádi Vám poskytneme odborné poradenství, kontaktujte nás!

 

V Archivu